Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů


I.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Pandora Travel s.r.o., IČ: 24309141, se sídlem Žerotínova 1739/66, Žižkov, 130 00, Praha (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Žerotínova 1739/66, Žižkov, 130 00, Praha.

e-mail: shop@oktagonmma.cz

3. Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky.

2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Právním důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi vámi a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v případě, že nebylo objednáno žádné zboží nebo služba.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při podání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany správce splnit,

- zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.

3. Nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování správce ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však po dobu 15 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodávkách zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- poskytování služeb pro provozování e-shopu (Shopify.com) a dalších služeb v souvislosti s provozováním e-shopu,

- poskytování marketingových služeb.

2. Před předáním osobních údajů třetí osobě je s touto osobou vždy uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů, která zajišťuje záruky za zpracování osobních údajů a dodržování zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy.

VI.

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v nařízení GDPR máte následující práva

- právo na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR,

- právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR nebo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo - e-mail správce uvedený v článku I odst. 2 těchto podmínek.

2. V případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo požádat správce o vysvětlení nebo o odstranění závadného stavu a také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky měnit. Nové znění podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle nové znění těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022.

Váš košík (0)

Žádné produkty v košíku

Staň se součástí naší komunity!

Získáš -10 % na první objednávku

Tímto souhlasíte s odběrem newsletteru. Vaše informace nikdy nebudou sdíleny.