Pravidla a podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.       

 

Úvodní ustanovení

 

1. Jsme Pandora Travel s.r.o., IČ: 24309141, DIČ: CZ24309141, se sídlem Žerotínova 1739/66, Žižkov, 130 00, Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. C 195326, a provozujeme e-shop na webové stránce shop.oktagonmma.cz.

 

Ve veškerých záležitostech nás prosím kontaktujte elektronicky na e-mailové adrese shop@oktagonmma.cz.

2. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi námi, jako prodávajícím, a Vámi, jako kupujícím, pokud jste spotřebitel, na základě závazného návrhu na její uzavření, který nám činíte odesláním objednávky zboží prostřednictvím e-shopu. Cílem obchodních podmínek je podrobná úprava práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

3. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva se řídí právem České republiky.

II.

Uzavření kupní smlouvy

1. Zboží, způsob platby a dodání si vybíráte v e-shopu, kde naleznete také informace o zboží, jeho ceně a nákladech na jeho dodání na Vámi určené sto. Veškerá prezentace zboží v e-shopu je pouze informativního charakteru a nezavazuje nás kupní smlouvu uzavřít.

2. Než nám svou objednávku odešlete, můžete kontrolovat a měnit vložené údaje. Odesláním objednávky vůči nám činíte návrh na uzavření kupní smlouvy, který můžete zrušit, dokud Vám nepotvrdíme jeho přijetí. Odeslat objednávku je možné jen po vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a po Vašem potvrzení o seznámení se s těmito obchodními podmínkami. Údaje uvedené ve Vámi odeslané objednávce považujeme za správné.

3. Po obdržení objednávky Vám e-mailem potvrdíme, zda jsme Vaši objednávku přijali. Potvrzením Vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy, jejíž obsah je uveden v potvrzení Vaší objednávky a těchto obchodních podmínkách.

4. Pokud bychom nemohli některý z požadavků uvedených ve Vaší objednávce splnit, zašleme Vám upravenou nabídku. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena Vaším přijetím upravené nabídky učiněným prostřednictvím e-mailu.

5. Pokud z jakéhokoli důvodu k uzavření kupní smlouvy nedojde, vrátíme Vám do 14 dnů zpět přijaté peněžní prostředky.

 

III.

Platební podmínky a dodání zboží

1. Společně s kupní cenou zboží uhradíte náklady spojené s jeho dodáním na Vámi určené sto. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2. Zboží Vám odešleme poté, co přijmeme platbu kupní ceny zboží. Fakturu za zakoupené zboží Vám zašleme na Vámi zvolenou e-mailovou adresu.

3. V případě, že zvolíte platbu kartou nebo prostřednictvím platební brány, postupujte podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4. V případě, že se na základě Vašeho zvláštního požadavku dohodneme na jiném způsobu dodání, než který standardně nabízíme, nesete riziko a případné dodatečné náklady s tím spojené pouze Vy.

5. Pokud bude nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nesete veškeré případné náklady s tím spojené.

6. Při přebírání zboží od přepravce prosím zkontrolujte neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad to přepravci neprodleně oznamte. V případě zjevně poškozeného zboží či jeho obalu nemusíte takovou zásilku od přepravce převzít.

7. Vlastníkem zboží se stanete okamžikem zaplacení kupní ceny zboží. Pokud zboží v rozporu s kupní smlouvou nepřevezmete, přechází na Vás odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození nebo ztrátu zboží okamžikem takového nepřevzetí zboží.

 

IV.

Odstoupení od smlouvy

1. Od kupní smlouvy můžete odstoupit i bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí zboží nebo ode dne poslední dodávky zboží, pokud si objednáte několik druhů zboží nebo pokud je zboží dodáváno v několika částech. Pro dodržení čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy nám musíte v této lhůtě oznámení o odstoupení odeslat. 

2. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne převzetí zboží, anebo ode dne, kdy převezmete poslední dodávku zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

3. Věříme, že pochopíte, že není možné odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které jsme upravili podle Vašeho přání.

4. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, musíte nám zakoupené zboží zaslat nebo předat do 14 dnů ode dne odstoupení, a to na Vaše náklady. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne Vašeho odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než nám zboží vrátíte, či prokážete jeho odeslání, Vám pak vrátíme veškeré od Vás přijaté peněžní prostředky, a to na účet, ze kterého byla Vaše platba provedena.

5. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a bez zápachu. Také nesmí být vyprané. Je-li to možné, vraťte nám jej prosím v původním obalu. Pokud budete chtít vrátit část objednávky, mějte na paměti, že cenu objednávky v takovém případě přepočítáme na zbývající (nevrácenou) část objednávky, a že můžete tak přijít o nárok na množstevní slevu, kterou jste případně při nákupu uplatnila. 

6. Také my máme právo odstoupit od kupní smlouvy, a to v případě, že došlo ke zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, a přesto došlo k potvrzení Vaší objednávky, a dále z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, při přerušení či zastavení výroby nebo dodávky zboží, anebo pokud jej náš výrobce či dodavatel již není schopen dodat za původně ujednanou cenu. Odstoupit od kupní smlouvy můžeme oznámením, které Vám zašleme na Vámi určenou e-mailovou adresu. Do 14 dnů ode dne našeho odstoupení od kupní smlouvy Vám pak vrátíme veškeré od Vás přijaté peněžní prostředky. 

 

V.

Práva z vadného plnění

1. Je naší odpovědností předat Vám zakoupené zboží bez vad. Ihned po převzetí zboží jej prosím důkladně prohlédněte, a v případě, že zjistíte jakoukoli vadu zboží, bez zbytečného odkladu nás o tom informujte. 

2. V případě výskytu vady zboží u nás můžete uplatnit Vaše práva z vadného plnění, a to v době 24 měsíců od převzetí zboží. Za vady zboží způsobené nesprávným zacházením neodpovídáme.

3. Je-li vada nepodstatným porušením kupní smlouvy, máte právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy, máte právo na odstranění vady zboží dodáním nového zboží bez vady, dodáním chybějícího zboží nebo opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo od kupní smlouvy odstoupit.

4. Vady zboží můžete reklamovat zasláním zboží na naši adresu. Reklamaci vyřídíme ihned, a nebude-li to možné, pak nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Při uplatnění reklamace Vás z hygienických důvodů žádáme o předložení neznečištěného zboží.

5. Pokud je Vaše reklamace oprávněná, máte právo také na náhradu nákladů účelně vynaložených při jejím uplatnění. Toto právo můžete uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

6. Vady vzniklé nevhodnou péčí v rozporu s návodem, nešetrným používáním nebo špatně zvolenou velikostí nebudou uznány.

 

VI.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

2. Můžete také využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek archivujeme v elektronické podobě a přístup k ní není umožněn.

2. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.

 

 

 

 

Váš košík (0)

Žádné produkty v košíku

Staň se součástí naší komunity!

Získáš -10 % na první objednávku

Tímto souhlasíte s odběrem newsletteru. Vaše informace nikdy nebudou sdíleny.